Arbetsskada

Publicerad 10 nov 2017
Dela:
Alla olyckor och sjukdomar som inträffat i arbetet, eller uppstått på grund av arbetet, ska omedelbart anmälas till försäkringskassan.

Arbetsgivarens åtgärder - anmälan om arbetsskada

Arbetsskada kan gälla kroppslig skada, men även besvär på grund av den psykosociala arbetsmiljön. Konflikter på arbetsplatsen eller hög arbetsbelastning kan till exempel ha orsakat besvär. Om den anställde skadas på väg till eller från arbetet räknas det också som arbetsskada. Alla skador ska anmälas oavsett om de lett till sjukfrånvaro eller inte.

Anmäl arbetsskada på www.anmalarbetsskada.se

Glöm inte bort att påminna den anställde om att anmäla sin arbetsskada till AFA och att du som arbetsgivare ska bekräfta anställningen, se www.afaforsakring.se

För mer information om försäkringar se www.finfa.se

Allvarliga incidenter

Har olycksfall eller annan skadlig inverkan i arbetet föranlett dödsfall, svårare personskada eller samtidigt drabbat flera arbetstagare, ska Arbetsmiljöverket underrättas samma dag. Detsamma gäller vid tillbud som inneburit allvarlig fara för liv eller hälsa. Med tillbud avses en händelse som kunde ha medfört allvarligare skada eller dödsfall men där sådan inte inträffat.

Anmäl allvarliga incidenter på www.anmalarbetsskada.se

Utredning

Arbetsgivaren ska årligen göra en sammanställning av ohälsa, olycksfall och allvarliga tillbud som inträffat i arbetet. Kvinnor och män ska särredovisas. Arbetsgivaren bör med detta i åtanke göra vissa slutsatser av sammanställningen för att förebygga och förhindra ohälsa och sjukdomar.

<< Tillbaka