Organisatorisk och social arbetsmiljö

Publicerad 10 nov 2017
Dela:
Föreskrifterna om organisatorisk och social arbetsmiljö riktar i huvudsak in sig mot tre olika områden: arbetsbelastning, arbetstid och kränkande särbehandling.

Föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö

Den 31 mars 2016 började föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö (AFS 2015:4) att gälla. Föreskrifterna konkretiserar arbetsmiljölagen, som är en generell lagstiftning, och förtydligar samt kompletterar det systematiska arbetsmiljöarbete som alla arbetsgivare är skyldiga att bedriva. Föreskrifterna riktar i huvudsak in sig mot tre olika områden: arbetsbelastning, arbetstid samt kränkande särbehandling.

Arbetsbelastning

Du som arbetsgivare ska se till att resurserna anpassas till kraven i arbetet. Om kraven är större än resurserna måste du åtgärda detta genom att minska arbetsmängden, ändra prioriteringsordningen, ge möjlighet till återhämtning eller öka bemanningen. Genom att riskbedöma verksamheten med hjälp av medarbetarsamtal, personalenkäter eller på annat sätt, får du en bild av om resurser och krav är i balans. 

Du som arbetsgivaren måste vidare se till att arbetstagaren har kännedom om följande:

  1. vilka arbetsuppgifter de ska utföra,
  2. vilket resultat som ska uppnås med arbetet,
  3. om det finns särskilda sätt som arbetet ska utföras på och i så fall hur,
  4. vilka arbetsuppgifter som ska prioriteras när tillgänglig tid inte räcker till för alla arbetsuppgifter som ska utföras, och
  5. vem de kan vända sig till för att få hjälp och stöd för att utföra arbetet.

Arbetstid

Vissa typer av arbetstider, som skiftarbete, nattarbete, långa arbetspass och att vara ständigt nåbar kan påverka hälsan negativt. Ta hänsyn till det när arbetstiden förläggs, till exempel att tid för återhämtning planeras in.

Kränkande särbehandling

Var tydlig med att kränkande särbehandling inte accepteras, exempelvis genom att klargöra detta i en policy samt att det finns rutiner för vad som ska göras om kränkande särbehandling uppstår. I rutinerna ingår bland annat hur och var den utsatta snabbt kan få hjälp. Rutinerna ska vara kända för arbetstagaren.

Kunskaper och mål

För att säkerställa att de nu aktuella områdena fångas upp måste du som arbetsgivare se till att chefer och arbetsledare har nedanstående kunskaper:

  1. Hur man förebygger och hanterar ohälsosam arbetsbelastning.
  2. Hur man förebygger och hanterar kränkande särbehandling.

Du som arbetsgivaren ska se till att det finns förutsättningar att omsätta dessa kunskaper i praktiken. 

Dessutom måste du ha mål för den organisatoriska och sociala arbetsmiljön. Förslagsvis införlivas dessa mål i den redan existerande arbetsmiljöpolicyn. 

Läs mer på arbetsmiljöverkets hemsida, www.av.se

<< Tillbaka