Trakasserier och sexuella trakasserier

Publicerad 15 mar 2018
Dela:
Det är arbetsgivarens skyldighet att utreda och stoppa trakasserier och sexuella trakasserier.

Om du som arbetsgivare får kännedom att en anställd i samband med arbete har blivit trakasserad eller utsatt för sexuella trakasserier, är du skyldig att utreda omständigheterna kring de påstådda händelserna, sätta stopp för dessa och se till att det inte händer i framtiden. Du som arbetsgivaren är skyldig att agera på samma sätt gentemot alla, det vill säga det är ingen skillnad om det rör en praktikant, någon som är inhyrd eller en anställd medarbetare.

Vad är trakasserier?

Trakasserier är ett uppträdande som kränker någons värdighet och som har samband med någon av diskrimineringsgrunderna kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder. Handlingarna kan vara fysiska, av verbal natur eller bestå i något annat. Det kan exempelvis vara nedsättande tillmälen, kränkande gester, kommentarer om beteende eller utseende och förlöjligande eller förnedringar.

Vad är sexuella trakasserier? 

Ett uppträdande av sexuell natur som kränker någons värdighet. Det kan röra sig om verbala uttryck om “sexuell samvaro” eller rent fysiska kränkningar som “beröring, klappande, nypande eller strykningar mot en annan persons kropp”. Även visandet av pornografiska bilder eller annat tryckt material omfattas.

Utreda och förhindra

Utredningsskyldigheten för dig som arbetsgivare uppkommer så fort du får misstanke om trakasserier/sexuella trakasserier på arbetsplatsen. Du ska därför inte vänta med att ingripa till dess att du är säker på att trakasserier/sexuella trakasserier förekommer. Beaktas inte utredningsansvaret kan arbetsgivaren bli skyldig att betala diskrimineringsersättning till den som utsatte personen. Det är bara om du är helt säker på att påståendena är ogrundade som du inte är skyldig att agera men Visitas rådgivning är att du som arbetsgivare alltid påbörjar en utredning

Du som arbetsgivare bör upprätta en policy om att trakasserier/sexuella trakasserier inte är accepterade på arbetsplatsen. Involvera skyddsombud/arbetsmiljöombud. Gå igenom policyn med medarbetarna på ett personalmöte.

För att förhindra att trakasserier/sexuella trakasserier bör du utbilda chefer och medarbetare i vad som är acceptabelt beteende på arbetsplatsen. Visita har tillsammans med HRF, Unionen och Prevent tagit fram en webubildning - ”Schyst vardag” - om hur vi får och inte får behandla varandra. Utbildningen riktar sig både till chefer och anställda i besöksnäringen.   http://www.visita.se/omvisita/press/nyheter/schyst-vardag/ 

Arbetsgivarens skyldighet att ha rutiner för att hantera kränkande särbehandling

I föreskrifterna för organisatorisk och social arbetsmiljö finns krav om att arbetsgivaren ska ha rutiner för att hantera kränkande särbehandling på arbetsplatsen. Kränkande särbehandling är handlingar som riktas mot en eller flera arbetstagare på ett kränkande sätt och som kan leda till ohälsa eller dessa personer ställs utanför arbetsplatsens gemenskap.

  • Arbetsgivaren ska klargöra att kränkande särbehandling inte accepteras i verksamheten. Arbetsgivaren ska vidta åtgärder för att motverka förhållanden i arbetsmiljön som kan ge upphov till kränkande särbehandling. Detta kan exempelvis göras i en skriftlig policy.
  • Arbetsgivaren ska se till att det finns rutiner för hur kränkande särbehandling ska hanteras. Av rutinerna ska det framgå:
  1. Vem i verksamheten som tar emot informationen om att kränkande särbehandling förekommer,
  2. Vad som händer med informationen, vad mottagen ska göra och
  3. Hur och var de som är utsatta snabbt kan få hjälp.

Tänk på att du som arbetsgivaren måste göra rutinerna kända för medarbetarna.

Här hittar du en checklista för hur du som arbetsgivaren ska agera om du får information att någon personal har blivit utsatt för trakasserier eller sexuella trakasserier.

Bild på Telefonrådgivning

Telefonrådgivning

Arbetsgivarfrågor

08-762 74 10