Kameraövervakning dit allmännheten inte har tillträde

Publicerad 16 mar 2018
Dela:

Platser dit allmänheten inte har tillträde

Platser dit allmänheten inte har tillträde kan vara personalrum, omklädningsutrymme samt områden dit det behövs en rumsnyckel/passerkort.

Du behöver inte något tillstånd för att sätta upp kameror på platser dit allmänheten inte har tillträde men du behöver säkerställa att övervakningen är laglig enligt kameraövervakningslagen.

Kameraövervakningslagen kräver att du antingen har ett samtycke från den som ska övervakas eller om att ditt övervakningsintresse (som behovs för att förebygga, avslöja eller utreda brott, förhindra olyckor eller andra berättigade ändamål) väger tyngre än den enskildes intresse av att inte bli övervakad (överviktsprincipen). Du ska särskilt ta hänsyn till hur övervakningen ska utföras, om teknik som du använder bidrar till att skydda den enskildes personliga integritet och vilket område som du ska övervaka.

Dina ändamål med övervakningen ska du dokumentera och kameraövervakningen ska inte ske i större omfattning än vad som behövs för att tillgodose ändamålen med övervakningen.

Innan du sätter upp kameror ska du påkalla och genomföra förhandling med fackförbunden enligt 11 § MBL. En sådan facklig förhandling kan inte ersätta de anställdas samtycke till övervakningen. Det är väsentligt att du utöver den fackliga förhandlingen säkerställer att du har laglig grund för övervakningen.

Vad innebär samtycke?

Ett samtycke till kameraövervakning är endast giltigt om den som samtycker är informerad om vad kameraövervakning innebär och har lämnat sitt samtycke frivilligt. Samtycket måste vara individuellt av varje person som kommer övervakas. Den som samtyckt till övervakning kan när som helst återkalla sitt samtycke och då får du inte fortsätta övervakningen.

När det gäller kameraövervakning av anställda är det svårt att erhålla ett giltigt samtycke. Det beror på att den anställde ofta befinner sig i ett beroendeförhållande till dig som arbetsgivare. Eftersom ett giltigt samtycke kräver frivillighet måste det finnas en faktisk möjlighet att inte samtycka till kameraövervakning.

Överviktsprincipen

Även om du behöver kameraövervaka för att förebygga, avslöja eller utreda brott, förhindra olyckor eller andra berättigade ändamål måste ditt övervakningsintresse väga tyngre än den enskildes intressen av att inte bli övervakad.

Du ska alltid först fundera över om du kan använda andra mindre ingripande åtgärder än kameraövervakning, som t.ex. anpassning av området du vill övervaka genom exempelvis belysning eller väktarbevakning.

För det fall du ändå gör bedömningen att du behöver kameraövervaka bör du kunna visa på att det område du vill övervaka är särskilt brottsutsatt eller att andra alternativ till kameraövervakning som du provat inte har gett resultat.

Varje kamera som du har för avsikt att sätta upp ska bedömas var för sig, vilket område den övervakar, hur länge övervakning sker samt vilken teknik som används.

Datainspektionens inspektioner under april 2017

Datainspektionen är central tillsynsmyndighet för kameraövervakning på platser dit allmänheten inte har tillträde. Datainspektionen kan i sitt tillsynsuppdrag besöka arbetsgivare för oanmälda inspektioner av uppsatta kameror. Under april 2017 genomfördes inspektion av fem olika hotells kameraövervakning.

Datainspektionen uttryckte i sina beslut att det i praktiken finns mycket små möjligheter att grunda kameraövervakning i arbetslivet på de anställdas individuella samtycke. De anställda står i princip alltid i beroendeförhållande till den som övervakar och att det då inte finns inte någon reell frivillighet i samtycket.

Visitas rådgivning till dig som arbetsgivare är därför att du ska säkerställa att det föreligger ett kameraövervakningsbehov som väger tyngre än din anställdas intresse av att inte bli övervakade.

Datainspektionen har i sina beslut bl a uttryckt att det i princip ska föreligga en historia av incidenter/händelser av brott, olyckor mm som visar på behov av kameraövervakning. Att du som arbetsgivare polisanmält händelser mm utgör underlag för detta.

Genom Datainspektionen inspektioner framkommer dock att överviktsprincipen något lättare uppnås i vissa begränsade utrymmen där det finns risk för brottslighet, exempelvis där du som arbetsgivare förvarar särskilt stöldbegärlig egendom. Det kan exempelvis vara rum som är låsta med begränsat tillträde eller utrymmen där anställda normalt sett inte uppehåller sig under arbetsdagen eller i vart fall inte för annat än för kortare tid för att utföra vissa specifika arbetsuppgifter. Det krävs alltid att du som arbetsgivare genomfört åtgärder för att begränsa övervakningen.

Datainspektionens tillsynsbeslut

Upplysningsplikt

Innan kameraövervakningssystemet börja användas måste Du informera de anställda om kameraövervakningen, hur kameraövervakningen ska ske, var kamerorna är placerade, upptagningsområde etc. Informationen kan exempelvis tydliggöras muntligen på ett personalmöte och skriftligen i en personalhandbok/intranät. Att enbart ge muntlig information kan innebära att du vid inspektion kan få svårt att visa att de anställda fått rätt information.

Du behöver även sätta upp tydliga skyltar där övervakningen sker och också lämna upplysning om vem som bedriver övervakningen om detta inte framgår av förhållandena på platsen.

Om ljud kan avlyssnas eller tas upp vid övervakningen ska särskild upplysning lämnas om detta.

Glöm inte att säkerställa att även eventuellt inhyrd personal får tillgång till informationen

Kameraövervakningslagen

På Datainspektionen finns särskild information om kameraövervakning av arbetsplatser (länk till Datainspektionens hemsida (kameraövervakning på arbetsplatser).

Kameraövervakning av platser dit allmänheten inte har tillträde

Här finns allmän information om kameraövervakningslagen (2013:460). Till exempel vilka regler som gäller för kameraövervakning på platser dit allmänheten har tillträde, såsom konferenslokaler, hotellkorridorer, områden i anslutning till frukostmatsalar samt relaxavdelning och anslutande utrymningsväg.

 

Bild på Telefonrådgivning

Telefonrådgivning

Arbetsgivarfrågor

08-762 74 10