Förenkla och förbättra för företag i besöksnäringen

Publicerad 9 maj 2018
Dela:
Företagen i besöksnäringen belastas av många och ofta krångliga regler som tar tid att hantera, medför kostnader och gör det svårare att bedriva verksamheten. Regler är viktiga för ett sunt företagsklimat men Visita anser att lagar och regler som belastar företag på ett onödigt sätt måste ändras eller avskaffas.

Elva konkreta områden som bör prioriteras

Texterna är nedkortade. Om du vill läsa hela texten hittar du den i pdf:en Prioriterade förenklingar för företag inom besöksnäringen.

Motverka osund konkurrens från det offentliga 

Inom besöksnäringen händer det att offentliga aktörer bedriver verksamhet på samma marknad som det privata näringslivet. När exempelvis en kommun bedriver restaurangverksamhet eller en myndighet hyr ut sin kursgård till privatgäster är det inte konkurrens på lika villkor i förhållande till näringslivet.

Privata företag tar ofta stora ekonomiska risker och klarar inte att driva verksamheten vidare med underskott medan offentlig verksamhet kan täcka eventuella underskott med medel från annan verksamhet eller bidrag från skattemedel.

Visita upplever att offentliga aktörer alltför ofta bortser från konkurrenslagens bestämmelser om offentlig säljverksamhet. Vi vill att reglerna efterlevs. Varje kommun, landsting och myndighet bör ha en policy för vilka verksamheter de ska bedriva och hur detta ska ske utan att begränsa konkurrensen.

Förenkla företagens uppgiftslämnande

Att driva företag inom besöksnäringen medför återkommande kontakter med många olika myndigheter och ett omfattande uppgiftslämnande. Att behöva lämna samma uppgifter flera gånger är betungande för företagen. Det tar tid och kostar pengar som istället skulle kunna läggas på verksamheten.

Företag ska inte behöva lämna samma uppgifter till myndigheter flera gånger och till flera olika ställen.

Avskaffa krav på ”danstillstånd”

Idag krävs ett så kallat danstillstånd för att gäster på exempelvis restaurang, nattklubb och bar ska få dansa. Ansökan görs hos polismyndigheten och kostar 700 kronor. Om någon dansar på ett ställe som saknar danstillstånd måste ägaren se till att dansen upphör. Annars kan det betraktas som en anordnad danstillställning och företagaren kan drabbas av böter eller fängelse i högst sex månader.

Visita anser att det är hög tid att denna förlegade lagstiftning upphör.

Avskaffa krav på hotelltillstånd

För ungefär 50 år sedan tillkom hotellagen, som bland annat kräver att den som bedriver hotell- eller pensionatverksamhet måste ha tillstånd från polismyndigheten och föreståndaren måste vara godkänd. Ansökan kostar 3 700 kronor. Den som driver verksamhet utan tillstånd eller godkänd föreståndare kan dömas till böter.

Visita anser att hotellagens bestämmelser och krav är onödiga och bör upphävas eller ersättas med enklare förfarande, exempelvis anmälningsplikt.

Ändra bestämmelser om kontrollavgifter

Den som säljer varor eller tjänster ska använda certifierade kassaregister som anmälts till Skatteverket, registrera all försäljning och erbjuda kunden kvitto vid varje betalning. I personalliggaren ska företaget löpande anteckna vilka personer som är verksamma i företagets lokaler och när. Företag som inte följer reglerna om kassaregister och personalliggare är skyldiga att betala en kontrollavgift till Skatteverket om 12 500 kronor, ibland mer. Under åren 2007-2015 betalade näringsidkare mer än 258 miljoner kronor i kontrollavgifter till Skatteverket. En betydande belastning för företag i berörda branscher.

Visita är positiv till regelverk som försvårar skatteundandragande, illojal konkurrens och svart arbetskraft. Men vi upplever att kontrollavgifterna inte står i proportion till de misstag som begåtts och att de i hög utsträckning tas ut av företag där det inte förekommer något skattefusk.

Rimliga avgifter och krav på motprestation

Företag inom besöksnäringen betalar många olika avgifter till myndigheter i samband med ansökningar och tillstånd. Exempelvis avgifterna för tillsyn enligt alkohol- och livsmedelslagstiftningen. Avgifterna skiljer sig åt från kommun till kommun. Ibland är avgifterna oskäligt höga och trots att företag betalat avgiften är det inte alltid tillsyn sker.

Visita anser att kommunernas ansöknings- och tillsynsavgifter måste ligga på en rimlig nivå att transparensen måste bli större, så att det tydligt framgår vad företag egentligen betalar för. Avgifter ska inte heller tas ut om ingen tillsyn sker.

Gör det lättare att kameraövervaka

För att få kameraövervaka platser dit allmänheten har tillträde krävs tillstånd från länsstyrelsen enligt kameraövervakningslagen. Syftet med lagen är att skydda den enskilde individens integritet och samtidigt tillgodose behovet av kameraövervakning. När länsstyrelsen gör sin bedömning ska de ta särskild hänsyn till bland annat om övervakning behövs för att förebygga, avslöja, eller utreda brott.

Visitas medlemmar upplever att det är svårt att få tillstånd till kameraövervakning trots att det behövs för personalens och gästernas säkerhet. Med tanke på de brott som kan förekomma på restauranger och hotell finns ett stort behov av kameraövervakning.

Ge företag möjlighet till större ansvar för eget avfall

Enligt miljöbalken ska kommunerna ansvara för hushållsavfall. Kommunerna anser ofta att även avfall från restauranger, caféer och liknande hör till deras ansvarsområde. Det innebär att kommunerna i princip har monopol på att transportera och återvinna avfall och att företag inte själva kan förhandla om pris, service och annat. Bara i vissa fall beviljar kommuner undantag.

Många företag har idag miljöpolicys och hållbarhetsstrategier där de bland annat formulerat krav på avfallshantering. De kan bli svåra att efterleva när kommunen bestämmer över avfallshanteringen och inte kan möta företagens högt ställda miljökrav.

Visita anser att företag inom besöksnäringen måste få bättre möjligheter att bestämma över det egna avfallet, exempelvis genom val av entreprenör.

Motverka blufföretag och bluffakturor

Idag finns tyvärr många blufföretag med bluffakturor som affärsidé. De här företagen är ofta aggressiva och uppfinningsrikedomen är stor. De skickar exempelvis ut fakturor utan någon tidigare kontakt eller ringer upp och frågar om företagets adressuppgifter och anser sedan att de ingått avtal.

Många företag är utsatta för dessa blufföretag. En del känner sig uppgivna och betalar, andra försöker bestrida fakturorna vilket kan resultera i påminnelser, hot och inkassokrav. Det tar tid och kraft och slutar ofta med att företaget betalar. Trots att många polisanmäler upplever de inte att frågan tas på allvar.

Visita anser att det krävs lagändring och kraftfullt agerande från myndigheterna för att få ett slut på detta. Det behövs också informationsinsatser till företag och myndigheter om vad man bör vara uppmärksam på och hur man undviker den här sortens bedrägerier.

Förändring av uppsägningsregler vid lokalhyresavtal

Det är hyresgästens ansvar att vid uppsägning ansöka om medling i hyresnämnden för att ha kvar rätten till ersättning, oavsett vem som säger upp avtalet. Det är ett krav att hyresvärden ska informera om detta vid uppsägning, men då informationstexten ofta får en undanskymd plats i uppsägningshandlingen är det lätt att missa.

Hyreslagen är en skyddslagstiftning till förmån för hyresgästen och Visita anser därför att reglerna ska ändras så att det åligger hyresvärden att ansöka om medling oavsett vem som säger upp avtalet.

Hyresnämnden måste få yttra sig om annat än hyran

Hyresnämnden kan idag yttra sig över lokalens marknadshyra om hyresvärden eller hyresgästen begär det. Om det däremot krävs en omsättningsbaserad hyra anser sig hyresnämnden inte kunna ta ställning till det, utan uttalar sig istället om fast årshyra.

Visita anser att lagen om arrende- och hyresnämnder bör ändras så att hyresnämnden kan yttra sig även över andra villkor än hyrans skälighet.