Remissvar från Visita

Publicerad 20 sep 2019
Dela:
Visitas yttranden över remisser från myndigheter, organisationer och politiska organ.

2019

Belastningsregisterkontroll i arbetslivet-behovet av utökat författningsstöd 

Nedsättning av arbetsgivaravgifter för unga

En anpassning av bestämmelser om kontroll i livsmedelskedjan till EUs nya kontrollförordning

 

2018

Tillstånd till offentlig danstillställning Ds 2018_20

Livsmedelsverkets förslag till ny riskklassningsmodell

EU-kommissionens förslag till direktiv om minskning av vissa plastprodukters inverkan på miljön

Ett land att besöka. En samlad politik för hållbar turism och växande besöksnäring

Förslag till omarbetning av rådets direktiv om kvaliteten på dricksvatten EU 98 93

 

2017

Statskontorets rapport Stärkt livsmedelskontroll genom ökad kommunal samverkan 2017-9

Miljötillsyn och sanktioner en tillsyn präglad av ansvar, respekt och enkelhet (SOU 201763)

Plan för transportsystemet 2018-2029

Reglering av alkoglass m.fl produkter

Stärkt ställning för hyresgäster SOU 2017-33

Bättre skydd mot diskriminering (SOU 2016 87)

En ny kamerabevakningslag

Stärkt ställning för hyresgäster SOU 2017-33

Delningsekonomi på användarnas villkor SOU 2017-26

Från värdekedja till värdecykel-Visita

Finansdepartementet - En omreglerad spelmarknad

Sänkt mervärdesskatt på förevisning av naturområden

Förslag om inrättande av ett system för snabb varning vid upptäckt av icke säkra livsmedel

Ny resegarantilag SOU 2016-84

En gymnasieutbildning för alla SOU 2016-77

Flygskatt

Ordning och reda i välfärden

Departements promeoria validering med mervärde

Översyn av skatteregler för delägare i fåmansföretag

Entreprenörsskap i det tjugoförsta århundradet

Skatteverkets promemoria Personalliggare i fler verksamheter 170615

Bilaga 1 Personalliggare och kassaregister

Bilaga 2 Personalliggares effekter på lönerapporteringen i restaurang- och frisörbranschen

 

2016

Ny paketreselag

En utökad beslutanderätt för Konkurrensverket SOU 2016 49

Remissyttrande - Utvidgat skydd mot diskriminering i form av bristande tillgänglighet

Effektivare hyres- och arrendenämnder

En ändamålsenlig kommunal redovisning

Förslag till föreskrifter om ekologisk produktion i storhushåll

Remiss Promemoria kring höjd alkoholskatt Visitas

Remissvar Skatte och tullavd avdragsrätt vid representation 160414

Remissyttrande Palett för ett stärkt civilsamhälle

Remissvar till Utbildningsdepartementet Välja yrke SOU 2015 97

Svenskt Näringslivs remissvar geografisk blockering och Remissyttrande UD 201610234HI

Översyn av tobakslagen_SOU 2016 22 Remissyttrande Visita

Remissyttrande åtgärder mot geoblockering

Remissyttande Hälsoväxling för aktivare rehabilitering och omställning på arbetsplatserna DS 2016 8

Statskontorets rapport Avgifter i livsmedelskontrollen. Förslag på en mer effektiv avgiftsfinansiering (201517)

 

2015

En kommunallag för framtiden SOU 2015_24 VISITA

Jordbruksverkets PM_Ökad export av jordbruksvaror och livsmedel

Kollektiv rättighetsförvaltning på upphovsrättsområdet

Konkurrensverkets inventering behov av info om reglering kring konkurrensbegr offentl säljverksamhet

Kunskapsprov enligt alkohollagen

LMV kontrollhandbok - utföra offenlig livsmedelskontroll

LMV vägledning till EUförordn om livsmedelsinfo

Promemorian Höjning av vissa avgifter enl skatteförfarandelagen

Skatteverkets hemställan förstärkt konkurrens på lika villkor i kontantbranschen

Svar och kommentarer av Booking.coms förslag åtaganden

 

2014

Livsmedelsverkets förslag till föreskrifter om livsmedelsinformation 140609

Naturvårdsverkets referingsuppdrag med förslag på nya etappmål 140624

Promemorian Vissa skattefrågor budgetpropositionen för 2015 140506

Remissyttrande Europeiska kommissionens förslag till revidering av flera av EUs avfallsdirektiv

Remissyttrande förbättrande tvistlösning på konsumentområdet 141009

Remissyttrande vissa inkomstskatte och socialavgiftsfrågor inför budgetpropositionen för 2015 dnr Fi2014 3347

Skatteverkets förslag till föreskrifter om kontrollsystem till kassaregister krav på kassaregister och användning av kassaregister 140331

Stärkt straffrättsligt skydd för egendom 140416