1 november - krav på tillstånd för att sälja tobak

Publicerad 2 okt 2019
Dela:
Från och med den 1 juli 2019 gäller krav på tillstånd från kommunen för detaljhandel med tobaksvaror, bland annat cigaretter och snus. Viktigt att notera är att kravet på tillstånd även gäller för den som sedan tidigare säljer tobak efter anmälan till kommunen.

Företag som sedan tidigare – dvs. före den 1 juli 2019 – anmält försäljning av tobaksvaror till kommunen får fortsätta försäljningen vid det aktuella försäljningsstället, men måste senast den 1 november 2019 ansöka om tillstånd om företaget vill sälja tobak även efter det datumet. Försäljning får efter en sådan ansökan fortsätta i avvaktan på kommunens beslut. För försäljning som sker innan kommunen har meddelat beslut i tillståndsfrågan ska då bestämmelserna i den gamla tobakslagen gälla.

Ansökan om försäljningstillstånd ska göras hos den kommun där försäljningsstället finns. Ett företag som har flera försäljningsställen måste ansöka om tillstånd för vart och ett av dem i respektive kommun. Ett tillstånd kan gälla för viss tid eller tills vidare – alltså vara tillfälligt eller stadigvarande.

Den som bedriver försäljning av tobaksvaror ska utöva egenkontroll över försäljningen och ansvara för att det finns ett egenkontrollprogram för verksamheten. Detta egenkontrollprogram ska bifogas ansökan till kommunen.

Endast den som bedöms som personligt och ekonomiskt lämplig och som bedöms kunna driva verksamheten enligt lagen får beviljas tillstånd. Vid prövningen får kommunen inhämta yttrande från Polismyndigheten. Kommunen får ta ut en ansökningsavgift från den som söker tillstånd och sedan en årlig tillsynsavgift av den som bedriver försäljning av tobak.

Den som har försäljningstillstånd ska anmäla ändringar avseende uppgifter av betydelse för tillsynen till kommunen. Detta innebär bl.a. att betydande förändringar av ägarförhållandena måste anmälas.

Även för partihandel med tobaksvaror – alltså försäljning till annan än konsument – gäller tillståndsplikt.

För detaljhandel med elektroniska cigaretter eller påfyllningsbehållare är det även fortsättningsvis tillräckligt att anmäla försäljningen till den kommun där försäljningen ska ske. Även för sådan försäljning ska egenkontrollprogram finnas och ges in till kommunen.

Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet säljer tobaksvaror utan tillstånd kan dömas för olovlig tobaksförsäljning till böter eller fängelse i högst två år.

Folkhälsomyndighetens informationsblad om de nya reglerna för tobaksförsäljning