Momsplikt eller inte för asylboende?

Publicerad 4 dec 2015
Dela:
Som Visita tidigare har informerat om publicerade Skatteverket den 21 december 2015 sitt ställningstagande ”Skatteplikt vid rumsuthyrning i hotellrörelse, mervärdesskatt”. Ställningstagandet kommer att tillämpas från och med den 1 januari 2016 och innehåller viktig information om de bedömningar Skatteverket kommer att göra när det gäller frågan om en viss verksamhet – exempelvis ett asylboende – är skattepliktig för moms eller inte.

Visita vill på detta sätt informera om de delar av Skatteverkets ställningstagande som vi har bedömt vara av störst intresse för våra medlemsföretag. Samtidigt vill vi framhålla att det är viktigt att den som planerar att bedriva asylboende eller redan gör det tar del av ställningstagandet i dess helhet och vid behov kontaktar Skatteverket för ett klargörande av hur den aktuella verksamheten ska bedömas i det enskilda fallet.

Bakgrund

På senare tid har ett ökande antal av Visitas medlemmar ställt om sina boendeverksamheter (hotell, vandrarhem, campingplatser m.m.) helt eller delvis till asylboenden. Oklarhet har förelegat om asylboendet ska anses vara skattepliktig på samma sätt som rumsuthyrning i hotellrörelse eller inte enligt mervärdesskattelagen. Om rumsuthyrningen inom ramen för asylboendet bedöms vara skattefri får avdrag för ingående moms i verksamheten inte göras.

Skälet till oklarheten gällande frågan om ett asylboende är skattepliktigt och därmed har avdragsrätt för ingående moms eller inte är att upplåtelse av hyresrätter, bostadsrätter och andra rättigheter till fastigheter är undantagna från skatteplikt enligt mervärdesskattelagen. Skatteplikt gäller däremot vid rumsuthyrning i hotellrörelse eller liknande verksamhet.

Uthyrning av möblerade rum kan ur momssynpunkt bedömas antingen som skattefri uthyrning av fastighet eller som skattepliktig rumsuthyrning i hotellrörelse eller liknande verksamhet. För den som avser att bedriva eller redan bedriver asylboende är det förstås av stor betydelse att ha klarhet i om den tänkta eller pågående verksamheten är skattepliktig och har avdragsrätt för ingående moms eller inte.

Skatteverkets ställningstagande

Skatteverkets ställningstagande finns tillgängligt på Skatteverkets webbsida: http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/350167.html?date=2015-12-18

Av ställningstagandet framgår bland annat följande, som är av intresse vid bedömningen av frågan om uthyrning av möblerade rum är skattepliktig rumsuthyrning i hotellrörelse:

 • Avgörande för bedömningen av om uthyrning av möblerade rum ska anses vara skattepliktig rumsuthyrning i hotellrörelse är innehållet och syftet i verksamheten.

 • Skatteverket anser att två rekvisit ska vara uppfyllda för att det ska vara frågan om skattepliktig rumsuthyrning:
  1. uthyrningen avser tillhandahållande av tillfällig logi och
  2. uthyrningen kommer att ske inom ramen för en hotellrörelse eller liknande verksamhet.

 • Med tillfällig logi avses uthyrning för en kortare tid. Upplåtelsens längd bedöms med utgångspunkt i avtalstiden och inte de boendes vistelsetid.

 • Med hotellrörelse eller liknande verksamhet avses att tillhandahållandet marknadsförs till dygns- eller veckopris alternativt att för hotellrörelse typiska tjänster (exempelvis städning av rummet och byte av sänglinne eller annan gästservice) tillhandahålls. För att det ska vara fråga om hotellrörelse krävs även att verksamheten inte är av obetydlig omfattning.

 • En bedömning av om en längre upplåtelse är skattepliktig rumsuthyrning i hotellrörelse eller skattefri upplåtelse av fastighet ska ske i det enskilda fallet. Vid skattepliktig rumsuthyrning anser Skatteverket att uthyrningstiderna i verksamheten inte överstiger fyra månader.

 • Skatteverket anser att om det redan vid avtalets ingående är bestämt att uthyrningen syftar till att avse längre tid än fyra månader ska bedömningen av uthyrningstidens längd inte begränsas till den tid som anges i det initiala avtalet.

 • Det finns även en annan viktig tidsgräns som nämns i Skatteverkets ställningstagande. Om ett företag som bedriver skattepliktig rumsuthyrning i hotellrörelse i ett enskilt fall och för maximalt 11 månader sluter avtal om uthyrning av möblerade rum medför detta enligt Skatteverkets uppfattning inte att innehållet och syftet i verksamheten förändras. Uthyrningen av rummen är i de fallen fortsatt skattepliktig och har därmed rätt till avdrag för ingående moms. Om innehållet och syftet i verksamheten, eller del av verksamheten, varaktigt ändrar inriktning kan dock skatteplikten påverkas.

 • Om ett företag som bedriver skattepliktig rumsuthyrning i hotellrörelse sluter återupprepade avtal om uthyrning av möblerade rum med samma avtalspart ska det prövas om den verkliga avsikten är uthyrning för lång tid (som inte är skattepliktig). Inslag som till exempel en automatisk förlängning av hyreskontraktet kan tyda på att den tid som har angetts i hyreskontraktet inte återspeglar parternas verkliga avsikter.

 • Om uthyrning direkt eller indirekt till en och samma avtalspart äger rum under mer än 11 månader sammanlagt under en tolvmånadersperiod är detta en presumtion för att fortsatt uthyrning till samma part är skattefri uthyrning av fastighet.

 • Bedömningen av om verksamheten varaktigt ändrat inriktning i enlighet med Skatteverkets ställningstagande bör ske i det enskilda fallet.

 • Vid bedömningen av om en verksamhet varaktigt ändrat inriktning börjar den första tolvmånadersperioden löpa den 1 januari 2016. Den första tidpunkt från och med vilken en verksamhet kan anses ha ändrat inriktning infaller därmed den 1 januari 2017. Skatteverket har uttalat att hotell som i dag är momspliktiga för uthyrning av tillfälligt boende till Migrationsverket kommer att kunna förbli momspliktiga under hela 2016. Först 2017 ska det prövas om uthyrningen därefter övergått till långtidsuthyrning, som inte är momspliktig.

Exempel

Skatteverket ger i ställningstagandet ett antal exempel med olika förutsättningar där det i vissa fall föreligger avdragsrätt för moms och i andra fall inte. Följande exempel kan vara av särskilt intresse.

”Företaget E AB driver sedan många år tillbaka en hotellrörelse med 60 rum. E AB marknadsför tillhandahållandet av tillfällig logi till dygn- eller veckopris och tillhandahåller för hotellrörelse typiska tjänster. Företaget E AB sluter avtal med Migrationsverket om tillhandahållande av tillfälligt boende för asylsökande, s.k. ABT-boende, till dygnspris. Samtliga sängplatser kommer att upplåtas. Avtalet gäller uthyrning under åtta månader, perioden 8 januari 2016−8 september 2016. Företaget tillhandahåller enligt avtalet även för hotellrörelse typiska tjänster. I januari följande år återgår företaget till att hyra ut till turister. Skatteverket bedömer att verksamheten inte varaktigt ändrat inriktning. Företaget ska redovisa utgående skatt och har avdragsrätt för ingående skatt på förvärv som används för den skattepliktiga verksamheten om allmänna förutsättningar för avdragsrätt är uppfyllda.”

”Företaget E AB (ovan) sluter efter det initiala avtalets utgång (8 januari 2016−8 september 2016) ytterligare ett avtal om uthyrning av ABT-boende till Migrationsverket. Avtalet avser tillhandahållande av tjänster under två månader, den 9 september−9 november 2016. I december sluter E AB ytterligare ett avtal om uthyrning under sex månader, perioden 12 december–11 juni. Bolaget har den 1 januari 2017 tillhandahållit tjänster till en och samma avtalspart, Migrationsverket, mindre än 11 månader under den senaste tolvmånadersperioden och bedömningen av verksamheten som skattepliktig uthyrning i hotellrörelse kvarstår vid denna tidpunkt.”

”Företaget F AB driver sedan många år tillbaka en hotellrörelse med 60 rum. F AB marknadsför tillhandahållandet av tillfällig logi till dygn- eller veckopris och tillhandahåller för hotellrörelse typiska tjänster. Företaget sluter avtal om tillhandahållande av boende för asylsökande, s.k. ABT-boende. Uthyrningen avser samtliga sängplatser. Avtalet gäller uthyrning under sex månader, perioden juli−december. Företaget tillhandahåller enligt avtalet även för hotellrörelse typiska tjänster. Vid avtalstidens utgång kommer avtalet att förlängas automatiskt med på varandra följande sexmånadersperioder om inte avtalet sägs upp. Skatteverket anser om det redan vid avtalets ingående är bestämt att uthyrningen syftar till att avse längre tid, t.ex. genom automatisk förlängning av avtalet, ska bedömningen av uthyrningstidens längd inte begränsas till den tid som anges i det initiala avtalet. Avtalet löper tillsvidare (>12 månader) och jämställs i detta fall med ett långt avtal. Skatteverket bedömer att verksamheten i detta fall varaktigt ändrat inriktning till långtidsuthyrning, dvs. till att avse skattefri fastighetsupplåtelse. Rätt till avdrag för ingående skatt förutsätter att förvärvet används för en skattepliktig verksamhet. Företaget saknar därför avdragsrätt för ingående skatt på kostnader hänförliga till den skattefria uthyrningen.”

”Företaget G AB driver sedan många år tillbaka en hotellrörelse med 60 rum. G AB marknadsför tillhandahållandet till dygn- eller veckopris och tillhandahåller för hotellrörelse typiska tjänster. Företaget G AB sluter 2016 avtal med Migrationsverket om tillhandahållande av tillfälligt boende för asylsökande, s.k. ABT-boende, till dygnspris. Samtliga sängplatser kommer att upplåtas. Avtalet gäller uthyrning under fyra månader, perioden januari−april. Nytt avtal sluts för perioden maj−augusti samt därefter för perioden september−december. Den 1 januari 2017 kan det konstateras att anläggningen varit uthyrd till Migrationsverket samtliga dagar under den senaste tolvmånadersperioden, vilken inleddes den 1 januari 2016. Skatteverket bedömer att verksamheten i detta fall varaktigt ändrat inriktning. Fortsatt uthyrning till en och samma avtalspart ska från och med den 1 januari 2017 anses utgöra skattefri uthyrning av fastighet.”