Utvidgat förbud mot bristande tillgänglighet från 1 maj 2018

Publicerad 14 mar 2018
Dela:
1 maj 2018 börjar diskrimineringslagens förbud mot diskriminering genom bristande tillgänglighet att gälla även företag med färre än tio anställda. Sådana företag har tidigare varit undantagna från förbudet.

Diskrimineringslagen innehåller sedan tidigare förbud mot diskriminering i form av bristande tillgänglighet. Företag som vid det senaste kalenderårsskiftet sysselsatte färre än tio arbetstagare är dock undantagna från förbudet enligt den nu gällande lagen.

Den lagändring som träder i kraft den 1 maj 2018 innebär att även företag som vid det senaste kalenderårsskiftet sysselsatte färre än tio arbetstagare omfattas av förbudet mot diskriminering i form av bristande tillgänglighet, om företaget i sin näringsverksamhet tillhandahåller varor och tjänster till allmänheten. Diskrimineringsförbudet gäller alltså bland annat restauranger, hotell, skidanläggningar, campingplatser och andra verksamheter inom besöksnäringen.

Med bristande tillgänglighet avses att att en person med en funktionsnedsättning missgynnas genom att skäliga åtgärder för tillgänglighet inte har vidtagits för att personen ska komma i en jämförbar situation med personer utan sådan funktionsnedsättning. Vad som är skäligt i ett enskilt fall ska bedömas utifrån krav på tillgänglighet i lag eller annan författning och med hänsyn till bland annat ekonomiska och praktiska förutsättningar.

I regeringens proposition till den utvidgade lagstiftningen anges att de åtgärder för tillgänglighet som kan komma ifråga för småföretag är av enkel karaktär. Som exempel på sådana tillgänglighetsåtgärder nämns ”att ge information så som att läsa upp en meny eller informera om innehållet i en maträtt” samt att ”visa en person till ett bord eller till en toalett”.

Den som bryter mot förbud mot diskriminering i form av bristande tillgänglighet kan åläggas att betala diskrimineringsersättning till den som missgynnats. Det är samma sanktion som gäller för brott mot övriga diskrimineringsförbud i diskrimineringslagen.