Visitas remissvar om sjukskatten

Publicerad 14 jun 2016
Dela:
Visita har lämnat in remissvar angående sjukskatten, det regeringen kallar hälsoväxling eller medfinansiering.

Sammanfattning
Visita motsätter sig regeringens förslag om hälsoväxling i sin helhet. Införande av särskild sjukförsäkringsavgift kommer medföra kraftigt ökade kostnader för arbetsgivare med anställda som är sjukskrivna mer än 90 dagar.

För den enskilde arbetsgivaren, särskilt i små och medelstora företag samt företag i uppstartsskede med små ekonomiska marginaler, riskerar den föreslagna sjukförsäkringsavgiften bli extra betungande. Risken att drabbas av ett ökat kostnadsansvar och de följder det kan få för den enskilde arbetsgivaren kan komma att leda till att nyanställningar uteblir.

Ett utökat individuellt kostnadsansvar för sjukförsäkringen kan således få negativa effekter på sysselsättningen på den svenska arbetsmarknaden, framför allt i små och medelstora företag samt företag i uppstartsskede som är mer sårbara och har mindre möjligheter att ta ekonomiska risker. Visita ser även att den oförutsebara kostnadsrisken kan leda till att människor som står långt ifrån arbetsmarknaden eller har en sjukdomshistorik får svårare att få en anställning.

Visita menar att det redan idag finns drivkrafter för företag att snabbt få tillbaka sjuka anställda i arbete. Istället för att låta den enskilda arbetsgivaren stå kostnadsrisken bör regeringen istället fokusera på åtgärder som möjliggör för Försäkringskassan och hälso- och sjukvården att utföra deras uppdrag på ett adekvat sätt och på så sätt få ner sjuktalen både inom privat och offentlig sektor.

Läs hela remissvaret.

Läs Svenskt näringslivs sammanfattning av samtliga remissvar.