Skärpta straff föreslås för överträdelser på livsmedelsområdet

Publicerad 27 mar 2018
Dela:
Regeringen har i propositionen ”Effektivare sanktioner i livsmedelskedjan” föreslagit ändringar i straffbestämmelserna i livsmedelslagen (2006:804) och i lagen (2006:805) om foder och animaliska biprodukter. Syftet med förslagen är att åstadkomma mer effektiva, proportionella och avskräckande sanktioner för alla typer av överträdelser på områdena livsmedel, foder, animaliska biprodukter och djurskydd.

Förslagen innebär bland annat att straffet skärps för allvarliga brott, till böter eller fängelse i högst två år. Som allvarliga brott betraktas gärningar som innebär eller kan innebära en fara för människors eller djurs liv eller hälsa. Likaså ett omfattande vilseledande eller som på ett allvarligt sätt orsakar eller kan orsaka att möjligheten att spåra till exempel ett livsmedel eller foder försvåras. Enligt lagförslaget ska såväl uppsåtliga som oaktsamma gärningar kunna straffas med fängelse.

Det föreslås också att sanktionsavgifter ska ersätta straff när det gäller vissa mindre allvarliga överträdelser av administrativ karaktär. En sådan avgift ska kunna tas ut även om överträdelsen inte har skett uppsåtligen eller av oaktsamhet. Kontrollmyndigheterna, det vill säga kommunerna, länsstyrelserna, Livsmedelsverket och Jordbruksverket, ska besluta om avgifterna, som ska uppgå till minst 1 000 kronor och högst 100 000 kronor.

De brister som ska kunna medföra sanktionsavgift begränsas till överträdelser av bestämmelser om krav på anmälan av livsmedelsanläggning för registrering och överträdelser av bestämmelser om journalföring.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2019.

Propositionen med lagförslaget >